Per shoqerite me permasa te vogla,nepermjet profesionisteve me formim akademik, Studio siguron perpunimin e kontabilitetit sipas principeve korrente kontabel dhe analizen e te dhenave te kontabilitetit duke bere krahasimin per me shume se nje periudhe kontabel,analizen e indekseve dhe marzheve dhe predispozimin e analizes se prospekteve.

Programet e perdorura mundesojne prodhimin e situatave kontabel periodike,edhe ne italisht edhe ne shqip.

Per klientet qe e kerkojne,departamentet e tona teknike sigurojne ekzaminime periodike dhe situata kontabel e financiare,si dhe perpunimin e simulimin e analizave te devijimeve nga buxheti i fillimit te vitit ose ne prespektive,ne menyre qe te zhvillohen manovra eventuale korrektive.

Studio ka si avantazh nje eksperience te specializuar ne predispozimin e flukseve informative dhe raportimi ndaj firmave kontrolluese nderkombetare qe operojne ne Shqiperi.