Senza categoria

Senza categoria

Konsulence Tatimore Nderkombetare

Shqiperia dhe Italia bejne pjese jo vetem ne Europen e integruar por edhe ne nje treg global “te hapur”. Te mos perfitosh nga ky rast do te thote te mos marresh pjese ne rritjen ekonomike te tregjeve emergjente nga ku mund te perfitosh shume avantazh kompetitive. Studio Prime Advisory mund t’Ju sherbeje si pike riferimi ne qeverisjen e dinamikave te firmes Tuaj duke Ju asistuar ne:

  • Analizimin e rentabiliteti te ndermarjes ekonomike me ane te business planing e tax planinng;
  • Analizimin e kontekstiti ekonomiko-juridik te vendit ku mendoni te investoni;
  • Ne realizimin e skemes juridik-formale ne vendin mikprites;
  • Kontraktualistiken nderkombetare;
  • Realizimin e sistemeve report nder – grupe;
  • Ne realizimin dhe implementimin e politikave te thesarit te grupit.
Senza categoria

Konsulenca e Kompanise

Konsulenca e kompanise perfaqeson per studion Prime Advisory një nga fushat më të rëndësishme të aktivitetit. Fillojme gjithmone nga percaktimi i nevojave te klienteve tane, ne menyre qe te ndertojme ofertat e sherbimeve tona,te rastit ose te vazhdueshme, ne modelin tuaj te biznesit, duke kerkuar gjithmone te permiresojme performancen konform karakteristikave te tij.

Per ta arritur vendosim ne dispozicionin e klienteve te gjithe eksperiencen dhe aftesite tona te vecanta.

Profesionistet e Studios mbeshtesin top management-in ne proceset e vleresimit dhe marrjes se vendimit nepermjet hartimit te nje plani biznesi me nje analize skenari dhe ndjeshmerie, me verifikime koherente te politikave te investimit, nevojave financiare dhe menyrave te mbulimit, racionalizimin e strukturës financiare dhe identifikimi i strukturave optimale,me vleresimet e kompanise ne rast se jane te lidhura me operacione specifike te M&A ose kapitalin,ne percaktimin e objektivave strategjike te kompanise, e ne identifikimin e operacioneve te jashtezakonshme financiare të nevojshme për t’u arritur, ne studimin e riorganizimit te grupeve te kompanive nepermjet depozitimeve dhe ristrukturimeve,me keshillimin e operacioneve turnaround.

Senza categoria

Konsulence ne Pune

Nder sherbimet qe ofron Studio eshte dhe sherbimi mbi aministrimin e punonjeseve te ndermarrjes ne outsoucing.

Sherbimet, duke u nisur nga listeprezencat e firmave, siguron te gjitha detyrimet ligjore qe rendojne mbi aministratoret e persa i perket punonjesve (llogaritja e pagave, derdhja e deturimeve tatimore dhe çertifikimi pagave te marra).

Ligji shqiptar eshte shume analitike ne marredheniet e punes dhe parashikon detyrime delikate persa i perket aministrimit te punonjesve, te cilat nese nuk respektohen mund te gjenerojne sanksione per punedhenesit.

Senza categoria

Audit dhe Shqyrtim

Studio disponon nje grup pune te specializuar ne auditimin e kontabiliteteve. Aktiviteti kryhet jo vetem per te kryer çertifikimin dhe vertetimin e detyrueshem te llogarive por dhe ne çertifikimet vullnetare ne baze te nevojave te veçanta te klientit.

Aktivitetet tona te çertifikimit te llogarive mund te perdoren jo vetem ne rast te operazioneve M&A por ne te gjitha ato raste kur duhet te vertetohet gjendja e ndermarjes shqiptare ne lidhje me ligjin ne fuqi ose ne ato raste kur nevojitet te kontrollohet si kane operuar aministratoret.

Senza categoria

Asistence Fiskale

Asistenca fiskale mbetet nje nga bizneset tona kryesore e nemenyre te veçante per tematikat tatimore nderkombetare italo – shqiptare.

Nomativa ligjore shqiptare eshte ne evolucion te vazhdueshem dhe kerkon mbeshtetjen e profesionisteve te perditesuar: te gjithe profesionistet tane,ndjekin programe perditesimi te detyrueshme. Klientet tane ne fushen fiskale perfaqesohen nga biznese te vogla,te mesme dhe te medha si vendore ashtu edhe te huaja.

Assistenza kryhet duke i kushtuar kujdesi te veçante kushteve ligjore ne perpilimin e projekteve planifikuese tatimore vendase dhe te huaja.

Senza categoria

Asistence ne Kontabilitet

Per shoqerite me permasa te vogla,nepermjet profesionisteve me formim akademik, Studio siguron perpunimin e kontabilitetit sipas principeve korrente kontabel dhe analizen e te dhenave te kontabilitetit duke bere krahasimin per me shume se nje periudhe kontabel,analizen e indekseve dhe marzheve dhe predispozimin e analizes se prospekteve.

Programet e perdorura mundesojne prodhimin e situatave kontabel periodike,edhe ne italisht edhe ne shqip.

Per klientet qe e kerkojne,departamentet e tona teknike sigurojne ekzaminime periodike dhe situata kontabel e financiare,si dhe perpunimin e simulimin e analizave te devijimeve nga buxheti i fillimit te vitit ose ne prespektive,ne menyre qe te zhvillohen manovra eventuale korrektive.

Studio ka si avantazh nje eksperience te specializuar ne predispozimin e flukseve informative dhe raportimi ndaj firmave kontrolluese nderkombetare qe operojne ne Shqiperi.