Studio disponon nje grup pune te specializuar ne auditimin e kontabiliteteve. Aktiviteti kryhet jo vetem per te kryer çertifikimin dhe vertetimin e detyrueshem te llogarive por dhe ne çertifikimet vullnetare ne baze te nevojave te veçanta te klientit.

Aktivitetet tona te çertifikimit te llogarive mund te perdoren jo vetem ne rast te operazioneve M&A por ne te gjitha ato raste kur duhet te vertetohet gjendja e ndermarjes shqiptare ne lidhje me ligjin ne fuqi ose ne ato raste kur nevojitet te kontrollohet si kane operuar aministratoret.