Nder sherbimet qe ofron Studio eshte dhe sherbimi mbi aministrimin e punonjeseve te ndermarrjes ne outsoucing.

Sherbimet, duke u nisur nga listeprezencat e firmave, siguron te gjitha detyrimet ligjore qe rendojne mbi aministratoret e persa i perket punonjesve (llogaritja e pagave, derdhja e deturimeve tatimore dhe çertifikimi pagave te marra).

Ligji shqiptar eshte shume analitike ne marredheniet e punes dhe parashikon detyrime delikate persa i perket aministrimit te punonjesve, te cilat nese nuk respektohen mund te gjenerojne sanksione per punedhenesit.